• +31 (0)6 15 36 36 16
  • info@advoss.nl

Welkom bij

ADVOSS Verkeersveiligheid

Voor een mensgerichte aanpak van verkeersveiligheid

Advisering verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding

Advisering verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding

Organisaties die aan de slag willen met gedragsbeïnvloeding in het verkeer kunnen ADVOSS Verkeersveiligheid inschakelen voor advies. Of u nu een visie of uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid wil opstellen, een communicatieplan voor verkeersveiligheidscampagnes of een training op het gebeid van verkeerseducatie: ADVOSS Verkeersveiligheid kan u daarbij helpen. Een integrale benadering van verkeersveiligheid en het SPV2030 zijn daarbij het uitgangspunt.

Projectleiding en accountmanagement verkeersveiligheid

Projectleiding en accountmanagement verkeersveiligheid

Voor afzonderlijke projecten uit een verkeers(veiligheids)plan en/of onderzoeken is ADVOSS Verkeersveiligheid als projectleider of accountmanager inzetbaar. Wij helpen u het project of programma uit te voeren, te monitoren en te evalueren en daarbij uw netwerk met alle partners op te bouwen en onderhouden. ADVOSS Verkeersveiligheid bewaakt de planning en het budget, rapporteert en documenteert. Gestreefd wordt naar een borging van het programma bij alle partners en een zelfstandige voortzetting van de werkzaamheden.

Audit verkeersveiligheid

Audit verkeersveiligheid

ADVOSS Verkeersveiligheid is verkeerveiligheidsauditor met human factors en kan u een objectieve beoordeling van uw verkeersontwerp geven. Dankzij ruime ervaring met het Startprogramma Duurzaam Veilig, Door Met Duurzaam Veilig, verkeersontwerpen voor de gemeente Gouda en Den Haag, beleidsontwikkeling, ruimtelijke ordeningsprocedures rondom infrastructuur zoals de MER en bestemmingsplan Rotterdamse baan èn een specialisme in gedragsbeïnvloeding in jhet verkeer heeft ADVOSS Verkeersveiligheid de breedst mogelijke kijk op verkeersveiligheid.

Portfolio ADVOSS Verkeersveiligheid

Projectleiding Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid

Projectleiding Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid

ADVOSS Verkeersveiligheid stuurt al meer dan 15 jaar het regionale meerjarig uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid aan in de regio Goeree-Overflakkee. In samenwerking met diverse lokale/regionale partijen en bedrijven worden gedragsbeïnvloedende projecten uitgevoerd zoals verkeerslessen in het basis- en voortgezet onderwijs, voorlichtingsacties tijdens evenementen, rijvaardigheidstrainingen voor senioren en informatiedagen voor bezitters van een scootmobiel. Daarbij vindt samenwerking met de portefeuilles welzijn, sport en onderwijs plaats. Naast het aansturen en begeleiden van de verschillende partijen om de projecten uit te voeren bewaakt ADVOSS Verkeersveiligheid de planning en het budget van een meerjarenplan, stuurt de communicatie rondom de projecten aan, actualiseert elke 3 jaar het plan en verzorgt de bestuurlijke vaststelling ervan. De financiële verantwoording en subsidieaanvragen zijn onderdeel van de werkzaamheden. In deze regio werkt ADVOSS Verkeersveiligheid nauw samen met het Rijk, de Provincie, het Waterschap en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland. Daar waar mogelijk wordt de samenwerking met andere regio's gezocht.

Verkeerseducatie en voorlichting

Verkeerseducatie en voorlichting

ADVOSS Verkeersveiligheid werkt met verschillende educatieve programma’s zoals School op SEEF, Totally Traffic en Doortrappen in de rol van accountmanager (Metropoolregio Rotterdam Den Haag), regiocoördinator (Hoeksche Waard) en conceptontwikkelaar (Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard). Hierdoor heeft ADVOSS Verkeersveiligheid goede contacten met een groot aantal lesaanbieders uit het hele land en worden nieuwe ontwikkelingen, zoals het digitaliseren van lessen en wijzigingen exameneisen in het voortgezet onderwijs, op de voet gevolgd. Ook zet ADVOSS Verkeersveiligheid voor verschillende opdrachtgevers voorlichtingsacties in voor de doelgroepen die niet via educatie bereikt kunnen worden. Hierin wordt samengewerkt met verschillende aanbieders van voorlichtingsacties.

Campagnes verkeersveiligheid

Campagnes verkeersveiligheid

ADVOSS Verkeersveiligheid helpt de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee om alle verschillende verkeersveiligheidscampagnes te combineren en gestructureerd uit te voeren. Daarbij worden verschillende media betrokken. De landelijke campagnekalender is leidend en wordt aangevuld met de Zuid-Hollandse uitingen voor nul verkeersslachtoffers en lokale campagnes zoals "Modder op de weg" en "2 naast elkaar". De campagnes vormen de hoofdlijn, de benodigde content wordt verzameld (en zo nodig ontwikkeld) en ingezet. Daarbij wordt periodiek afgestemd met de betrokken communicatieadviseurs van de gemeente, het waterschap, de politie en het ROV Zuid-Holland. ADVOSS verkeersveiligheid stuurt daarbij ook de plaatsing van campagnemateriaal langs de weg door de lokale sociale werkvoorziening WeBeGo aan.

Train de trainer

Train de trainer

ADVOSS Verkeerveiligheid heeft samen met CRKBO-gecertifeerd trainingsinstituut Loopbaangarantie de training "School op SEEF Verkeerscoach" ontwikkeld en is 1 van de trainers van de Academy. Met deze training kunnen professionals in het onderwijs een school leren hoe zij een verkeersveilige school kunnen worden en integraal kunnen samenwerken aan de verkeersveiligheid van hun leerlingen. In ontwikkeling is een training "Fietsen met senioren" waarmee professionals en vrijwilligers getraind worden om verkeerseducatieve activiteiten uit te voeren voor seniore fietsers. Het programma Doortrappen is onderdeel van deze training, Veilig verkeer Nederland werkt mee aan de opzet van de training.